Handleplan mod mobning blandt børn på Nybøl skole

Skolebestyrelsen og personalet på Nybøl skole har som mål at hindre, at mobning optræder på skolen.

Mobning vil vi definere som en systematisk forfølgelse gennem gentagne drillerier, og/eller aggressiv adfærd og/eller langvarig udelukkelse fra fællesskabet.

Mobning kan kun afskaffes i et nært samarbejde mellem forældre, børn og lærere. Åbenhed og gensidig accept er en forudsætning for, at mobning kan undgås.

Vi ønsker derfor:

·        At forebygge mobning på skolen.

·         Gennem undervisning i konfliktløsning at kunne nå frem til:

·        At acceptere forhandling og mægling

·        At kunne definere problemet

·        At kunne fastslå behovet for en løsning

·        At kunne foreslå løsninger

·        At kunne vurdere løsninger

·        At kunne vælge den bedste løsning

·        At sikre at begge parter er tilfredse med løsningsforslaget.

·        At styrke børns evner i at beskytte sig selv – at turde sige fra, og ikke acceptere at blive ”jokket på”.

·        At emnet mobning kan indgå på et forældremøde

·        At forældrene er opmærksomme på, at det er vigtigt, at de snakker med deres barn om mobning

·        At emnet jævnligt tages op i klasserne, også selv om der ikke er problemer

·        At understrege, at mobning ikke er et individuelt problem, men en uønsket social adfærd

·        At understrege, at både de der bliver mobbet, og de der mobber, har et problem

·        At også ”det tavse vidne” har et ansvar

·        At en klasse hvert år udarbejder et regelsæt for adfærd i klassen

 

For at hindre mobning vil vi bruge følgende midler:   Rækkefølgen er prioriteret

·        Læreren, ofte klasselæreren tager problemet op, når det opstår. Læreren sikrer, at  problemet forfølges, til det er belyst, og der opstilles regler for, hvordan mobning kan undgås en anden gang. Elever fra andre klasser kan involveres  sammen med deres klasselærer.

·        Berørte parters forældre kontaktes skriftligt eller mundtligt, med opfordring til at snakke sagen igennem.

·        Skolens ledelse involveres, med mulighed for samtaler med enkelte elever eller grupper. Konsekvenser af fortsat mobning gøres klare.

·        Der kan indkaldes til forældremøde med problemet, som eneste punkt på dagsordenen. Det skal overvejes, om det er hensigtsmæssigt, at eleverne deltager.

·        Der vil kunne afholdes 2 møder, et kun for forældre og klasselærer, og et hvor også børnene deltager. Rammerne aftales med ledelsen.

·        Skolepsykolog inddrages efter behov. Psykologen kan besøge klassen med henblik på observation, samtale med enkelte elever, rådgivning af lærere, samt deltagelse i forældremøder.

 

Hvis mobningen fortsætter, må det overvejes, om mobberen skal udelukkes fra klassen/skolen.

·        Bortvisning fra skolen i en kortere periode

·        Et skoleskift til anden folkeskole eller anden skoleform kan være en mulighed

·        Der kan søges hjælp i det sociale system

·        Som sidste mulighed kan mobbeofret tilbydes et skoleskift

Revideret af skolebestyrelsen januar 2017